Gebruikers-voorwaarden


Als je als uitzendkracht gebruik maakt van het easyjobs platform zijn de regels van deze voorwaarden van toepassing. Je doet zaken met easyjobs flex B.V. Dit bedrijf, hierna: easyjobs, is gevestigd en houdt kantoor in (7418 AW) Deventer aan de Hanzeweg 5. Easyjobs is ingeschreven in Handelsregister onder nummer 75915081. 
 
Het is belangrijk om het volgende te weten: 
Easyjobs is een uitzendwerkgever. Easyjobs stelt medewerkers ter beschikking aan haar opdrachtgever(s). De medewerkers (= de uitzendkrachten) zijn in dienst bij easyjobs maar gaan onder leiding en toezicht van die opdrachtgever gigs verrichten. 
Easyjobs maakt via het gelijknamige platform gigs bekend. Het platform zorgt ervoor dat kandidaten snel kunnen reageren en easyjobs kandidaten kan plaatsen bij opdrachtgevers. 
Als je akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, dan stem je in met de regels voor het gebruik van het platform, maar ook met de inhoud van de uitzendovereenkomst die jij aangaat met easyjobs, elke keer als je aangewezen wordt voor het uitvoeren van een gig. 
 
I. Definities 

Easyjobs/wij: Easyjobs flex B.V. 
Het platform: het platform met de naam easyjobs; 
Gig: de op het platform omschreven (samenstel van) werkzaamheden, die op een bepaalde datum, op een vooraf bekendgemaakt tijdstip, tegen een specifiek loon, bij een specifieke opdrachtgever kunnen worden uitgevoerd; 
Opdrachtgever(s): de partij aan wie easyjobs jou als uitzendkracht ter beschikking stelt voor het uitvoeren van een Gig; 
Uitzendkracht/jij: de natuurlijk persoon die gebruik maakt van het platform om door easyjobs ter beschikking te worden gesteld aan een of meerdere Opdrachtgevers om op basis van een uitzendovereenkomst als bedoeld in artikel 7:690 BW  Gigs te verrichten onder leiding en toezicht van deze Opdrachtgever(s). 
Partijen/ons: easyjobs en de Uitzendkracht gezamenlijk; 
Uitzendovereenkomst: de arbeidsovereenkomst op basis waarvan de Uitzendkracht aan de Opdrachtgever voor een Gig ter beschikking wordt gesteld. 
Gig-bevestiging: de bevestiging vanuit easyjobs aan jou, waarin alle relevante informatie voor het verrichten van de Gig staat, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het aanvangs- en eindtijdstip en het bruto uurloon. 
Cao voor Uitzendkrachten (ABU): de collectieve arbeidsovereenkomst voor uitzendkrachten, gesloten tussen de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) enerzijds en FNV Bondgenoten, de Dienstenbond CNV, LBV en De Unie anderzijds. Uitzendovereenkomsten met Uitzendkrachten worden gesloten conform de geldende Cao voor Uitzendkrachten. 
Gebruiksvoorwaarden: deze voorwaarden. 
 
II. Algemene bepalingen 
 
Artikel 1. Toepasselijkheid 
Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het platform door Uitzendkrachten. 
 
Artikel 2. Faciliteiten
Wij voorzien in de volgende zaken:
 • een (digitaal) platform waarop Gigs geplaatst worden;
 • een (digitaal) platform waar de Uitzendkracht zich kan inschrijven;
 • een ratingoptie, die de selectie van een Uitzendkracht voor de Gig ondersteunt;
 • een online omgeving waar de specificatie van de verrichte werkzaamheden/gewerkte uren aangeleverd en geaccordeerd kan worden;
 • betaling van de gewerkte uren aan jou;

III. Werkwijze
Artikel 3. Registratie

Je kunt alléén volledig gebruik maken van het platform als jij je volledig geregistreerd hebt. Dat doe je door alle door het platform opgevraagde informatie in te vullen/aan te leveren. Het gaat daarbij in ieder geval om jouw NAW-gegevens, geboortedatum, telefoonnummer, voor de uitbetaling van salaris relevante bankgegevens, profielfoto, informatie over opleiding, ervaring en vaardigheden, kopie ID (identiteitskaart en/of paspoort) en een digitale handtekening. Je verklaart door akkoord te gaan met deze voorwaarden alle uitgevraagde informatie naar waarheid in te vullen. 


Artikel 4. Totstandkoming van de voorovereenkomst
Als jij je voor het eerst voor een Gig aanmeldt, vragen wij jou een voorovereenkomst te ondertekenen (digitaal). Die voorovereenkomst is geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst. De voorovereenkomst regelt de inhoud van de uitzendovereenkomst die tussen ons ontstaat telkens als wij een Gig-bevestiging aan jou sturen. De door jou getekende voorovereenkomst wordt gedocumenteerd op het platform.


Artikel 5. Totstandkoming van een Uitzendovereenkomst 
 • Je kunt je alléén via het platform aanmelden voor een Gig.  
 • Je hebt geen enkele verplichting om een Gig te accepteren. 
 • Doordat jij je voor een Gig aanmeldt, bied je aan ons aan die Gig uit te voeren op de tijdstippen, voor de duur en tegen het loon genoemd op het platform. Wij zijn niet verplicht dat aanbod te accepteren.
 • Telkens als wij jou via het platform in een Gig-bevestiging laten weten dat je de Gig kunt uitvoeren ontstaat er een nieuwe Uitzendovereenkomst. De inhoud van die Uitzendovereenkomst bestaat uit de afspraken die in de voorovereenkomst zijn genoemd, aangevuld met bijzonderheden die op het platform (zoals uurloon en duur van de Gig) zijn genoemd. 
 • Je werkt uitsluitend op basis van een uitzendovereenkomst in fase A, met een uitzendbeding. Andere afspraken zijn alleen toegestaan als easyjobs dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
 • Alléén door onze Gig-bevestiging ontstaat er een nieuwe Uitzendovereenkomst. Wij zijn nooit verplicht loonbetalingen te doen voor werkzaamheden die buiten de Gig-omschrijving vallen.
 • Ook als meerdere Gigs bij dezelfde Opdrachtgever elkaar - al dan niet op dezelfde dag - opvolgen, staat iedere Uitzendovereenkomst op zichzelf. Een Uitzendovereenkomst heeft in alle gevallen alléén betrekking op de Gig waar jij je voor hebt aangemeld.   

 Artikel 6. Annulering Gig 
 • Het staat je vrij om een aanmelding voor een Gig te annuleren zolang je geen Gig-bevestiging hebt ontvangen. Die annulering kan uitsluitend plaatsvinden op de manier als voorzien in het platform. 
 • Na toezending van de Gig-bevestiging is annuleren mogelijk tot uiterlijk 12 uur vóór aanvang van de Gig. 
 • Na toezending van de Gig-bevestiging is annuleren door de Opdrachtgever mogelijk tot uiterlijk 3 uur vóór aanvang van de Gig. Als de Opdrachtgever de Gig binnen 3 uur voor het aanvangstijdstip van de Gig annuleert, dan zal easyjobs 50% van de uren bevestigd in de Gig-bevestiging aan jou uitbetalen, als wijze van compensatie van de korte termijn waarop de Gig wordt geannuleerd.
 • De Uitzendovereenkomsten worden telkens aangegaan onder toepassing van het uitzendbeding. Dat betekent dat de Uitzendovereenkomst van rechtswege eindigt zodra de Opdrachtgever aangeeft dat hij geen werk meer voor jou heeft en daarom aan de terbeschikkingstelling een einde maakt. Die beslissing mag ook tijdens of voorafgaand een Gig gedaan worden. 
 • De Gig – en dus de Uitzendovereenkomst - eindigt óók van rechtswege vanaf het moment dat jij vanwege ziekte het werk niet kunt verrichten. 
 • Tenzij de terbeschikkingstelling tussentijds van rechtswege eindigt, hou je recht op je loon over alle bij de Gig behorende uren.
 • Als jij voor een Gig bij de Opdrachtgever verschijnt en de Opdrachtgever pas dan laat weten (toch) geen werk voor je te hebben, heb je recht op het loon over 3 arbeidsuren.   

Artikel 7. Ziekte 
 • Wanneer je ziek bent dien je je voor 10:00 uur ’s ochtends persoonlijk ziek te melden bij de Opdrachtgever én ProfCare (Arbodienst van easyjobs). ProfCare is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer + 31 (0) 575 – 760 009. Als je ziek naar huis gaat dien je je diezelfde dag ziek te melden bij de Opdrachtgever en ProfCare. Bij ziekmeldingen buiten de kantooruren moet de voicemail bij ProfCare worden ingesproken. Spreek duidelijk je naam en geboortedatum in.

De volgende stappen dien je te doorlopen: 
 • Bij de ziekmelding dien je de volgende vragen te beantwoorden: 
  • Wat is je naam en je geboortedatum?
  • Wat is het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent?
  • Wat is het adres waar je verblijft?
  • Is er sprake van een (bedrijfs-)ongeval?
  • Wanneer denk je weer (deels) te kunnen werken?
  • Val je onder een vangnetbepaling?
 • Raadpleeg wanneer nodig je huisarts.
 • De eerste 7 dagen dien je tussen 10:00 uur en 18:00 uur thuis te blijven en bereikbaar te zijn voor telefonische contacten met (de casemanager van) ProfCare. 
 • Als er veranderingen plaatsvinden in je situatie dien je deze zo snel mogelijk door te geven aan ProfCare. 
 • Zodra je weer in staat bent om te werken dien je dit ’s ochtends voor 10:00 uur aan ProfCare te melden. Buiten kantoortijden is dit mogelijk door de voicemail van ProfCare in te spreken.
 • In jouw Uitzendovereenkomst staat een uitzendbeding. Dit betekent dat bij ziekte het dienstverband direct stopt. Wij geven aan het UWV door dat je ziek bent. Jij kunt via het UWV een Ziektewetuitkering krijgen (dit toetst het UWV, niet easyjobs) en je maakt afspraken met het UWV over de re-integratie. 
 • Conform de Cao voor Uitzendkrachten geldt de eerste dag van jouw ziektemelding als wachtdag, over deze dag zul je geen Ziektewetuitkering ontvangen.

Artikel 8. Uren 
 • De urenregistratie en het accorderen van de uren geschiedt door jou en/of de Opdrachtgever. Als jij de uren invoert, worden deze ter goedkeuring aan de Opdrachtgever voorgelegd.
 • De Opdrachtgever moet dan binnen 48 uur na het einde van de Gig de uren accorderen. Als de uren niet tijdig zijn geaccordeerd, zullen wij jou de gewerkte uren uitbetalen, op basis van wat jij hebt doorgegeven.
 • Betaling van het loon vindt plaats zodra de Opdrachtgever de uren heeft geaccordeerd. Als er tussen jou en de Opdrachtgever onenigheid ontstaat over het aantal gewerkte uren dat volgen wij bij de uitbetaling van jouw loon, het aantal uren dat is bevestigd in de Gig-bevestiging. 
 • Als er tussen jou en de Opdrachtgever een verschil van mening is over de gedeclareerde uren, dan zullen wij de uren uitbetalen zoals die zijn bevestigd in de Gig-bevestiging. Het kan daarbij voorkomen dat easyjobs jou, op basis van wat jij ons hebt doorgegeven, meer heeft betaald dan waar jij op dat moment recht op hebt. Dit omdat jij meer uren hebt doorgegeven dan in de Gig-bevestiging staat. In die gevallen is easyjobs gerechtigd om jouw loon te verrekenen bij een eerstvolgende Gig of, als er geen Gig (meer) wordt verricht, het verschil van jou terug te vorderen.
 
Artikel 9. Betaling 
 • Alle geaccordeerde uren van donderdag 00:00 uur tot de daaropvolgende donderdag 00:00 uur worden iedere vrijdag uitbetaald;
 • Jouw loonstroken en ook jouw jaaropgave worden gedocumenteerd op het platform. Deze documenten zijn dus altijd door jou te raadplegen. 

 IV. Overige bepalingen

Artikel 10. Uitsluiting van gebruik platform
 
Wij kunnen jou blokkeren en/of verwijderen van het platform, zonder dat jij een recht op schadevergoeding krijgt in geval: 
 • je in strijd handelt met deze Gebruiksvoorwaarden;
 • je twee of meerdere keren een Gig niet tijdig hebt geannuleerd of niet op de Gig bent verschenen;
 • jij niet langer kunt worden aangemerkt als Uitzendkracht in Fase A;
 • jij in strijd handelt met (toepasselijke) wet- en regelgeving en/of inbreuk maakt op (IE-rechten van derden; 
 • je onjuiste of valse informatie aan ons hebt verstrekt. 
 
Artikel 11. Onderhoud en overmacht
Wij kunnen het platform wegens het doen van onderhoud of aanpassingen tijdelijk buiten gebruik stellen of beperken in gebruiksfuncties. In voorkomend geval zijn wij nooit schadeplichtig. 

Artikel 12. Ratings
Opdrachtgevers kunnen op het platform ratings aan jou geven.  Je stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij deze ratings zichtbaar maken voor andere Opdrachtgevers bij Gig’s waarvoor jij je hebt aangemeld. Jouw verzoek om een rating te verwijderen hoeven wij alléén in te willigen als blijkt dat die rating vals of misleidend is. Wij zijn te allen tijde gerechtigd zelf een rating te verwijderen als wij menen dat die rating vals of misleidend is. 

Artikel 13. Beëindiging
Partijen kunnen allebei op ieder moment de inschrijving op het platform en het recht om daar gebruik van te maken beëindigen zonder opgaaf van reden en zonder dat de andere partij aansprakelijk kan worden gesteld voor de uit de beëindiging voortvloeiende schade. 

V. Nederlands recht en bevoegde rechter 
Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, daaronder begrepen geschillen die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, is bij uitsluiting de rechter in de vestigingsplaats van easyjobs bevoegd kennis te nemen. Niettemin heeft easyjobs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.